بیوتکنولوژی

همنوایی زیست شناسی و فناوری در جهت تولید محصولات نوترکیب برای زیست بهتر

P53 : ( پروتئین 53 )

        P53 پروتئین توموری 53 (TP53) نیز نامیده می شود و پروتئینی است که تنظیم کننده چرخه سلولی می باشد بنابر این می توان آنرا متوقف کننده تومور هم نامید. در موجودات پر سلولی که سلولها توانایی تقسیم دارند، جلوگیری از تکثیر بی رویه نکته ای حائز اهمیت است.

       نقش TP53  با جمله "قیم و محـافظ ژنوم" توضـیح داده میشود و به اصـطلاح ، یک نگه دارنده ژنوم از جهشـها می باشد (Strachan1999) .

 

اسامی پروتئین:

 

اسم این پروتئین را بر اساس وزن مولکولی آن که بروی ژل SDS بدست آمده و برابر 53 کیلو دالتون می باشد، در نظر گرفته اند.

 

            - آنتی ژن P53 توموری سلولی                 - فسفوپروتئین P53

            - متوقف کننده تومور P53                          - آنتی ژن  NY- CO - 13

 

موقعیت ژن:

 

بروی ژنوم انسانی موقعیتش روی کروموزوم شماره 17  (17p13.1) . بروی سایر موجودات بقرار زیر است :

- موش بروی کروموزوم  11

- موش خرما بروی کروموزوم  10

- سگ بروی کروموزوم  5

- خوک بروی کروموزوم  12

 

ساختار :

 

طول TP53  دارای 393 آمینواسید است و دارای 4 منطقه می باشد :

- منطقه ای که فعال کننده فاکتورهای نسخه برداری است.

- منطقه ای که شناسائی کننده قسمتی خاص از DNA است. (منطقه اصلی)

- منطقه ای که مسئول تترامریزاسیون ساختار پروتئین است.

- و منطقه ای که قسمتهای خراب DNA را شناسایی می کند، مانند جفت بازهای جا نگرفته و یا DNA تک رشته ای.

 

                                                                                                      << ادامه دارد >>

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آبان ۱۳۸۵ساعت 22:45  توسط علی اصغر ربیعی  |